Inleiding:
Wijkgemeente Zuid is één van de vier wijkgemeentes van de Protestantse Gemeente Drachten (PGD). De personele formatie van wijk Zuid bestaat uit 1 fte predikant en 0,5 fte pastoraal medewerker. Sinds het vertrek van onze predikant ds. A.Nicolai per 1 april 2017 is mevrouw T. Bosma, pastoraal medewerker, tijdelijk fulltime werkzaam in onze wijk.

Wijk Zuid telt 1.440 leden. In de afgelopen jaren is een nauwe samenwerking tot stand gekomen tussen de wijken Zuid en Oost. Met betrekking tot alle vormen van jeugdwerk bundelen beide wijken de krachten en er zijn regelmatig gezamenlijke vieringen Deze samenwerking bevalt beide wijken goed en willen we voortzetten en uitbouwen.

Functie-invulling, een klik tussen vraag en aanbod?
Wij hebben geen voorkeur voor een man of een vrouw. Onze belangstelling gaat uit naar een enthousiaste, vernieuwende, verbindende en inspirerende voorganger, die ons op een eigentijdse wijze voorgaat in geloofsbeleving en prediking. Een volzin die we hierna graag willen verduidelijken.

Van onze predikant verwachten we dat hij/zij richting geeft aan het geloofsleven in deze tijd. Ook in onze wijk zijn er verschillen in opvatting en benadering, maar we vinden het belangrijk dat de predikant oog heeft voor wat er leeft binnen onze gemeenschap en dat hij/zij betrokken is op en zichtbaar is voor de gehele gemeente. We zijn een ruimdenkende gemeente met respect voor de verschillende samenlevingsvormen.

Wij zoeken een pastor die met bezieling werkt aan het vormgeven van het pastoraat voor jong en oud. Samen met u zoeken we graag de uitdaging om de taal van jongeren te spreken en hun betrokkenheid te vergroten.

Wijk Zuid heeft pastorale teams die in hun werkzaamheden door de predikant worden ondersteund. Toerusting, leiding geven en teamvorming zijn competenties die we van onze nieuwe predikant vragen. Eén van de wensen van de gemeenteleden is een voorganger met een duidelijke stem.

Als u de moed heeft om met ons nieuwe wegen in te slaan, dan willen we graag met u in gesprek en gaan we dan samen op weg naar de kerk van de toekomst.

Onze organisatiestructuur
De nieuwe predikant maakt deel uit van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Drachten en wordt bereid geacht samen te werken. Een aantal belangrijke taken is centraal georganiseerd zoals het wijkoverstijgend diaconaat en het kerkrentmeesterschap voor gebouwen en personeel.

De Protestantse Gemeente Drachten (PGD) staat de komende tijd een grote uitdaging te wachten. De Algemene Kerkenraad heeft het rapport "Voortvarend Verder" opgesteld met modellen voor een andere organisatiestructuur. In 2017/2018 zijn/worden daar besluiten over genomen en onze nieuwe predikant zal te maken krijgen met de doorvoering daarvan.

En tot slot……
Een nieuwe predikant, een gewijzigde organisatie en een wereld in brand… In deze profielschets hebben we ons even naar binnen gericht maar onze blik is breder: de grootste uitdaging van de kerk in deze tijd is het handen en voeten geven aan het gebod je naaste lief te hebben als jezelf...

En…., natuurlijk zijn we in deze schets niet compleet geweest. Het kan zijn dat er na het lezen allerlei vragen bij u opkomen. Schroom dan niet, maar zoek telefonisch (0512-530104 of 06-22805225) of per mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) contact met ons. Mocht u geen contact kunnen krijgen, probeert u dan 06-14641378 of e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.