Algemeen:
De gemeente Smallingerland bestaat uit de kern Drachten en 13 omliggende dorpen. Van het totaal van 55.500 inwoners zijn er ruim 45.000 woonachtig in Drachten.

Drachten ligt centraal in de drie noordelijke provincies, op de kruising van de A7 (Heerenveen<> Groningen) en de N31 (Leeuwarden<>Emmen).
We hebben een prachtig nieuw busstation van waaruit snelle verbindingen in alle richtingen mogelijk zijn.

Drachten ligt aan de rand van het Friese watersportgebied en het landschappelijke gebied De Friese Wouden waar het coulisselandschap nog prachtig zichtbaar is en heidevelden en bossen zijn te vinden.
Grote werkgevers zijn o.a. Philips en Dunlop-Enerka maar ook het ziekenhuis Nij-Smellinghe en het verpleeghuis Nei-Bertilla. Er is een schouwburg, een museum, een royale bibliotheek en er zijn veel onderwijs- en sportvoorzieningen.
Het voert te ver om alles op te noemen, want er is veel bedrijvigheid en een uitgebreide middenstand met een regio-functie.

De Protestantse Gemeente Drachten bestaat uit 4 wijkgemeenten die ieder een eigen kerkenraad hebben. De Grote Kerk is bovenwijks en valt rechtstreeks onder de Algemene Kerkenraad en heeft drie aandachtsgebieden: religie, maatschappij en cultuur.

De Protestantse Gemeente Drachten heeft ongeveer 7.000 leden waarvan er 1.440 in wijk Zuid woonachtig zijn. Deze wijk is ontstaan in de twintiger jaren van de vorige eeuw. De Zuiderkerk met pastorie is gebouwd in 1925 en vormt een gemeentelijk monument. Het College van Kerkrentmeesters onderzoekt momenteel de situatie en renovatiemogelijkheden van alle PG-gebouwen in Drachten.
Het kerkgebouw heeft naast een kerkzaal een grote ontvangsthal, een ontmoetingsruimte, aantal vergaderruimten, een consistoriekamer en een kleine keuken. In hetzelfde gebouw is een kerkelijk bureau voor Drachten en regio ondergebracht.

De leeftijdsopbouw van de leden in wijk Zuid is als volgt:

In wijk Zuid is de leeftijd bovengemiddeld hoog maar dat is verklaarbaar omdat er een serviceflat, een verzorgingshuis en een verpleeghuis is gevestigd. De pastorale zorg voor de mensen in de verzorgingshuizen is in handen van de pastoraal medewerker.

Wijk Zuid is kwantitatief een krimpende wijk maar kwalitatief een wijk met potentie. Haar kern is te karakteriseren als midden-orthodox. Liever spreken we van “vrolijk-orthodox”, omdat in de liturgie er naar behoefte ruimte is voor variaties. Naast een actieve en meelevende groep van leden is er ook een groep die meer zoekend is, die zich meer op incidentele en projectmatige basis inzet. In wijk Zuid gunnen we elkaar de ruimte en respecteren we elkaars geloofsbeleving.

Een belangrijk aspect van onze wijkgemeente is de intensieve samenwerking met wijkgemeente Oost. Voor meer informatie over wijk Zuid verwijzen wij u naar de website www.pgdrachtenzuiderkerk.nl

Specifiek
Eredienst

 • de orde van dienst heeft een vaste en beschreven lijn, met ruimte voor eigen invulling. In principe wordt het kerkelijk jaar gevolgd. Er wordt gebruik gemaakt van een beamer.
 • Deelnemers aan de kindernevendienst kerken in wijk Oost.
 • Kinderoppas kan worden geregeld als belangstellenden daarover van tevoren even contact opgenomen.
 • Iedere 2 weken is er een gezamenlijke tienernevendienstviering voor de wijken Oost en Zuid. Deze wordt afwisselend gehouden in de Menorah (Oost) en de Zuiderkerk.
 • Wekelijks wordt er een nieuwsbrief opgemaakt welke op zondagochtend bij de ingang van de kerkzaal wordt uitgedeeld en op zaterdag via e-mail wordt verspreid.

Pastoraat
De wijk is ingedeeld in secties. Iedere sectie heeft een coördinator en een aantal pastoraal bezoekers. Tezamen met predikant, ouderling en diaken komt de groep een paar keer per jaar bij elkaar voor vorming en toerusting maar ook om ervaringen met elkaar te delen, van elkaar te leren.

Diaconaat

 • De diakenen geven inhoud aan het diaconaat in de wijk door zelf bezoeken af te leggen maar ook door te stimuleren dat men onderling op elkaar betrokken blijft.
 • De diakenen organiseren projecten van maatschappelijke betrokkenheid zoals bij voorbeeld elk kwartaal een inzameling van houdbare goederen voor de voedselbank.
 • Mogelijkheden van ontmoeting worden geboden in de vorm van deelname aan een gezamenlijke maaltijd.
 • De diaconale raden van de wijken Zuid en Oost vergaderen samen.
 • Het wijkdiaconaat kan worden ondersteund door de diaconaal werker van de PG Drachten
 • Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

 • Elke wijk heeft vertegenwoordigers in het ZWO Drachten. In die grote werkgroep worden de plannen gemaakt welke op wijkniveau worden uitgevoerd zoals de paasgroetenactie voor gevangenen, de
  collecten in de 40 dagentijd, dankdagacties.
 • Via Kerk in Actie wordt er elke vier jaar een project gekozen, waarvoor gelden en aandacht worden geworven. Op dit moment loopt het project “Kinderen in perspectief” voor Colombia.

Vorming en verdieping

 • alle vormen van jeugdwerk in de wijken Zuid en Oost worden gezamenlijk aangeboden, de organisatie daarvan ligt in handen van een commissie.
 • In de Stille Week worden op maandag, dinsdag en woensdag sobere maaltijden verzorgd met aansluitend een korte vesper. Beide zijn gericht op belangstellenden uit de gehele PG Drachten en worden aangeboden in de Grote Kerk. De diensten van donderdag t/m zaterdag worden gezamenlijk gevierd met wijk Oost en wisselend in een van beide gebouwen gehouden.
 • Gemeentebreed wordt er halfjaarlijks een aanbod aan activiteiten van vorming en verdieping ontplooid.
 • Het kerkblad Geandewei is een gezamenlijke uitgave van de PG Drachten met een algemeen en een provinciaal katern.

Organisatie en beleid

 • het beleidsplan van de PG Drachten en het beleidsplan van wijk Zuid vormen de uitgangspunten van beleid voor onze wijk.
 • De bestuurlijk spil in het kerkelijke werk van wijk Zuid is de kerkenraad. Deze raad is verantwoordelijk voor het goed en doelmatig functioneren van de wijkgemeenten. De kerkenraad is het uitvoerende en coördinerende orgaan, zij vergadert zeswekelijks. In geval van nieuwe ontwikkelingen of besluiten met vergaande consequenties worden gemeente-avonden belegd waarin informatie wordt verstrekt en de wijk wordt gehoord.
 • Het kerkbeheer valt onder het wijkcollege van kerkrentmeesters en is vertegenwoordigd in de kerkenraad. De kerkrentmeester vertegenwoordigt wijk Zuid in het college van kerkrentmeesters van de PG Drachten.

Missie en visie

De Protestantse Gemeente Drachten wil, geïnspireerd door Gods Woord en geleid door Zijn geest, een liefdevolle en bewogen gemeente van Jezus Christus zijn voor iedereen.